new iconheartTOÀN CẢNH ĐẠI HỘI HĐH ĐỨC NHUẬN NGÀY 23/10/2022heartnew icon

Dự thảo quy chế bll hội đồng hương đức nhuận

Thứ bảy - 09/03/2019 21:34
Dụ thảo đang trong quá trình hoàn thiện, mong anh em đóng góp thêm để đầy đủ hơn.
Nội dung dự thảo như sau:
   
BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN
www.ducnhuan.quangngai.online
email: info@ducnhuan.quangngai.online
 
 
 
DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN – HUYỆN MỘ ĐỨC

(TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN)


Điều 1. Tên gọi
Hội đồng hương xã Đức Nhuận – huyện Mộ Đức – Tỉnh Quảng Ngãi tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (viết tắt là: HĐH Đức Nhuận).


Điều 2. Mục đích
1. Nhằm nối kết những người cùng quê hương, con, cháu, dâu, rể của xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng ngãi hiện đang cư trú, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương, đất nước.
2. Trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và tìm kiếm việc làm. Chúc mừng việc hỷ, chia buồn việc hiếu, thăm hỏi khi ốm đau,...Tổ chức và hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực.Tạo mối liên hệ, giao lưu, học hỏi giữa đồng hương xã Đức Nhuận với các tổ chức, đoàn thể khác.
3. Góp phần duy trì và phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý thức phấn đấu vươn lên, làm giàu cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước của những người con quê hương xã Đức Nhuận.


Điều 3. Điều kiện Hội viên
1. Người có quê quán, sinh quán tại xã Đức Nhuận – huyện Mộ Đức – Tỉnh Quảng Ngãi hiện đang cư trú, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Tán thành và tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội.
3. Tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội.
4. Đóng hội phí đầy đủ, đều đặn.
5. Những tổ chức, cá nhân (không phải là người quê hương xã Đức Nhuận) có công đóng góp, xây dựng Hội, nếu có nguyện vọng sẽ được mời làm Hội viên danh dự của Hội.


Điều 4. Tư cách Hội viên, thành viên Ban liên lạc Hội
Hội viên: Là người thoả mãn điều 3 của Điều lệ này.
Thành viên Ban Liên lạc Hội: Là Hội viên chính thức, có nhiệt tình, uy tín và năng lực; được bầu ra từ hội nghị toàn thể của Hội.


Điều 5: Quyền lợi – Nghĩa vụ Hội viên
1. Quyền lợi
    -  Được sinh hoạt, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết mọi công việc của Hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ (trên diễn đàn website: ducnhuan.quangngai.online hoặc trực tiếp).
    -  Được quyền đề cử, ứng cử vào Ban Liên lạc Hội.
    -  Được tham gia các chương trình hoạt động do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
    -  Được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong hoạt động của Hội.
    -  Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho Hội.
    -  Được Ban liên lạc Hội thăm hỏi, động viên, giúp đỡ khi ốm đau, tai nạn,...
    Cụ thể:
    -  Mừng cưới hội viên: 500.000 đ/hội viên (chỉ áp dụng khi hội viên mời đại diện  Ban liên lạc đi dự).
    -  Bản thân hội viên; cha, mẹ hội viên (tứ thân phụ mẫu) ốm đau, tai nạn phải nằm viện điều trị hoặc trường hợp bị bệnh nặng điều trị dài ngày tại nhà : mức thăm hỏi: 500.000 đ/lần (trường hợp tại quê Đức nhuận và 1.000.000 đ/lần tại TP. HCM và các tỉnh lân cận).
    -  Hội viên, cha mẹ hội viên (tứ thân phụ mẫu) qua đời: 500.000 đ/người.


2. Nghĩa vụ
    -  Tôn trọng và thực hiện đầy đủ Điều 3 Quy chế của Hội.
    -  Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Hội, vận động các cá nhân, tổ chức khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Hội.
    -  Củng cố khối đoàn kết nội bộ, tham gia và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của Hội. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ Hội.Đóng quỹ Hội đầy đủ và đúng hạn.
    -  Bảo vệ uy tín của Hội và của Hội viên.
    -  Góp ý xây dựng Hội góp phần phát triển Hội.


Điều 6. Nguyên tắc tổ chức
    -  Tự nguyện;
    -  Tự quản;
    -  Hiệp thương dân chủ;
    -  Phối hợp và thống nhất hành động;


Điều 7. Họp Hội đồng hương
Hội họp 01 năm một lần (do Ban Liên lạc quyết định thời gian cụ thể) và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Cuộc họp định kỳ hàng năm gồm các nội dung:
    -  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong năm.
    -  Thảo luận và biểu quyết nội dung công việc của Hội năm tới.
    -  Bầu bổ sung thành viên Ban liên lạc mới của Hội (khi cần thiết).
    -  Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế của Hội.
    -  Trường hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số hội viên có mặt.


Điều 8: Cơ cấu tổ Chức
1. Ban liên lạc
    -  Ban liên lạc do Hội bầu ra. Ban liên lạc điều hành mọi hoạt động của Hội giữa 2 kỳ nhiệm kỳ, Số lượng Ban liên lạc do Hội quyết định. Ban liên lạc họp 1 năm 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Sau phiên họp, Ban liên lạc có nhiệm vụ thông báo đến Hội viên kết quả phiên họp.
    -  Nhiệm kỳ Ban liên lạc là 4 năm. Khi cần thì cho tôi hoặc bổ sung thành viên mới để phù hợp với tình hình Hội.
    -  Ban Liên lạc bao gồm:
          +  Trưởng ban (phụ trách chung);
          +  Phó Trưởng ban thường trực (phụ trách tổ chức, phát triển hội viên, các vấn đề xã hội);
          +  Phó Trưởng ban phụ trách tuyên truyền;
          +  Phó Trưởng ban phụ trách tài chính;
          +  Chi Hội trưởng, Tổ trưởng các tổ;


2. Các Chi hội, hoặc Tổ thuộc Hội đồng hương xã Đức Nhuận
    -  Hình thức cơ cấu Hội được tổ chức theo liên chi hội cấp thôn, khu vực (vùng).
    -  Chi hội và tổ là tổ chức cơ sở của Hội. Mỗi chi hội hoặc tổ thành lập Ban liên lạc của chi hội hoặc tổ.


3 . Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên lạc: Bầu trưởng ban liên lạc, các phó trưởng ban Ban liên lạc Hội.
    -  Tổ chức thực hiện các quyết định đã được hội nghị toàn thể Hội thông qua.
    -  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Ban liên lạc hàng năm và cả nhiệm kỳ.
    -  Chuẩn bị báo cáo tổng kết, dự toán và quyết toán tài chính hàng năm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ và hàng năm của Hội.
    -  Xét khen thưởng hội viên có thành tích trong việc tham gia vào các hoạt động của Hội và xây dựng, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Hội.
    -  Xem xét, quyết định cho thôi hoặc bổ sung mới các thành viên của Ban Liên lạc Hội đồng hương huyện nhưng không quá 1/3 tổng số thành viên do Hội đã bầu; trường hợp quá 1/3 phải báo cáo để Hội xem xét, quyết định.


Điều 9. Các khoản thu
    -  Phí hội viên gồm phí gia nhập hội viên và phí xây dựng quỹ hội. Mức phí hội viên và việc thu phí hội viên do Ban liên lạc quyết định. Trước mắt, mức phí được qui định tạm thời cho từng năm.
    -  Các khoản đóng góp do bà con đồng hương, các doanh nhân, các tổ chức ủng hộ.
    -  Các khoản thu từ các dịch vụ, việc làm do Hội tổ chức (nếu có).


Điều 10: Các khoản chi
 • Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, công tác đối ngoại và các hoạt động khác cho Hội (tối thiểu nhất).
 • Chi phí thăm hỏi, hiếu, hỷ theo Điều 5 của Quy chế này.
 • Đóng góp cho Ban Liên lạc đồng hương Huyện khi có yêu cầu.
 • Động viên, tham hỏi và tặng quà cho các cụ già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức nhuận trong các dịp Tết, hoặc các trường hợp đột xuất.
 • Hội sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện phụ cấp học bổng, học phí… nhằm động viên khuyến khích học sinh, sinh viên là con em của các thành viên trong Hội và ở quê hương xã Đức Nhuận học giỏi nhưng gia đình gặp khó khăn.

Điều 11. Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính
    -  Tài chính của Hội được Ban Liên lạc phân công cho một phó trưởng ban quản lý
    -  Phó trưởng ban quản lý quỹ Hội: Chỉ được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban liên lạc.
    -  Tài chính của Hội khi nhàn rỗi được gửi ngân hàng để phát triển, tăng nguồn thu của Hội.
    -  Tài chính của Hội được công khai tại các kỳ họp Hội, sẽ được công khai về các khoản thu đóng góp từ các hội viên; các khoản chi vào các công việc cụ thể và tình hình quỹ của Hội đến thời điểm báo cáo.
    -  Những hội viên có đóng góp tích cực cho Hội sẽ được đề xuất tôn vinh và khen thưởng. Tuỳ vào tình hình thực tế của Hội, Ban liên lạc Hội đề xuất các hình thức khen thưởng. Các Hội viên vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức khiển trách theo điều lệ.


Điều 12. Một số hành vi được xem là vi phạm Quy chế của Hội
1. Đối với thành viên Ban liên lạc
    -  Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
    -  Quyết định tùy tiện trong hoạt động và quản lý tài chính của Hội trái với các quy định của Quy chế này hoặc những điều chưa có trong quy chế mà làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Hội.
    -  Đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.
2. Đối với Hội viên
    -  Không đóng Hội phí.
    -  Không tham gia sinh hoạt, hoạt động của Hội nhiều kỳ không có lý do.
    -  Không liên lạc với chi hội trưởng, tổ trưởng khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, tai nạn,...theo quy định của Hội.
    -  Có hành vi đi ngược lại lợi ích, làm tổn hại đến Hội.


Điều 13: Các hình thức thưởng, phạt.
1. Căn cứ vào đóng góp của từng thành viên, Ban liên lạc đề xuất các phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức thưởng theo qui định của Hội được  hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu thông qua.
2. Căn cứ vào mức độ vi phạm của từng thành viên, có các hình thức kỷ luật  như sau:
    -  Bãi nhiệm chức vụ (đối với thành viên Ban liên lạc).
    -  Phê bình trước Ban liên lạc; nhắc nhở trước toàn thể Hội viên.
    -  Các hội viên trong 2 năm không nộp hội phí hoặc không sinh hoạt 03 kỳ liên tiếp không có lý do chính đáng thì sẽ xóa tên trong danh sách.
    -  Các trường hợp bị bãi nhiệm, xóa tên trong danh sách hội viên sẽ không hoàn hội phí và các khoản đóng góp khác.


Điều 14: Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ khi có tin vui, tin buồn
1. Khi có những tin vui, tin buồn, hội viên có trách nhiệm thông báo cho chi hội trưởng, tổ trưởng nơi mình sinh hoạt biết; chi hội trưởng, tổ trưởng có trách nhiệm báo cho Ban liên lạc Hội đồng hương xã Đức Nhuận biết để tổ chức thực hiện.
2. Đại diện Ban Liên lạc phối hợp với chi hội trưởng hoặc tổ trưởng nơi hội viên có tin vui, buồn để tổ chức thăm hỏi. Trường hợp không có đại diện Ban Liên lạc tham gia thì Ban Liên lạc ủy nhiệm cho chi hội trưởng hoặc tổ trưởng tổ chức thực hiện.
3. Về phúng viếng tang gia:
    -  Hội viên, thân nhân của Hội viên từ trần: chi hội trưởng thôn hoặc tổ trưởng báo Ban liên lạc, Ban liên lạc thông báo tin buồn đến các chi Hội, các tổ biết và tham gia đoàn viếng của Ban liên lạc để thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình người từ trần; Ban liên lạc chuẩn bị 01 vòng hoa và dòng chữ có ghi “Hội đồng hương xã Đức Nhuận (tại TP. HCM và các tỉnh lân cận)/ KÍNH VIÊNG”. Kèm 01 phong bì 500.000 đông.
    -  Việc tổ chức đoàn viếng chỉ thực hiện khi tang gia tại quê nhà Đức Nhuận và TP. HCM và các tỉnh lân cận, nếu trường hợp tang gia ngoài địa bàn TP. HCM và khá xa, thì Ban liên lạc sẽ nhờ .người thay mặt đến thăm, viếng


Điều 15: Tổ chức thực hiện
1. Tất cả hội viên Hội đồng hương xã Đức Nhuận phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế.
2. Bản Quy chế này có 15 điều, có hiệu lực từ ngày ký./.


                                                     BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ ĐỨC NHUẬN
(tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận)


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy cho chúng tôi ý kiến của bạn bằng một bình luận kết nối cùng với Facebook
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HĐH
button dang ky
THÔNG TIN CỦA HỘI
 1. Tài khoản ngân hàng của Hội:
 • Tên TK: NGUYỄN XEM – ĐẶNG CÔNG DUY
 • Số TK: 0911 0000 48 975
 • Tại Ngân hàng Vietcombank – CN Tân Sơn Nhất
 1. Kênh thông tin giao lưu, liên lạc của Hội:
                    Website: www.ducnhuan.quangngai.online
 • Group Facebook: Xã Đức Nhuận
 • Group Zalo: HĐH Đức Nhuận – TpHCM
Dành Cho Thành Viên HĐH
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Lề Phải
Lề Trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây